Vorschriften für die Nutzung von MapMaker.online Anwendung

Schnelligkeit der Aktion

MapMaker.online ist eine Webanwendung. Das bedeutet, dass ihre Arbeitsgeschwindigkeit im Gegensatz zu klassischer Computersoftware nicht von den Parametern des Geräts abhängt, auf dem sie läuft, sondern von der Geschwindigkeit der Internetverbindung. Eine langsamere Internetverbindung führt direkt zu einer langsameren Anwendungsleistung für den Benutzer. Die empfohlene Internetgeschwindigkeit für einen optimalen Anwendungsbetrieb und komfortables Arbeiten beträgt 100 Mb / s.

Cookies auf der Website

MapMaker.online-Cookie-Richtlinie. Unter „Cookie“-Peaks sind auf den Endgeräten der Nutzer gespeicherte IT-Daten zu verstehen, die für die Nutzung von Websites bestimmt sind. Dabei handelt es sich insbesondere um Textdateien, die den Namen der Website, von der sie stammen, ihre Speicherzeit auf dem Endgerät und eine eindeutige Nummer enthalten. Die Website sammelt keine Informationen automatisch, mit Ausnahme von Informationen, die in Cookies enthalten sind. Cookies sind für die Nutzung der Seiten der Website bestimmt. Der Betreiber verwendet diese Dateien für: die Möglichkeit, sich anzumelden und die Sitzung des Benutzers auf jeder nachfolgenden Seite der Website aufrechtzuerhalten, den Inhalt der Website an die individuellen Vorlieben des Benutzers anzupassen, zuallererst erkennen diese Dateien sein Gerät, um die anzuzeigen Seite nach seinen Präferenzen, um anonyme Statistiken unter Ausschluss der Möglichkeit der Benutzeridentifikation zu erstellen. 4. Cookies, die von Partnern des Website-Betreibers, insbesondere Website-Benutzern, verwendet werden, unterliegen deren eigenen Datenschutzbestimmungen. 5. Im Interesse der Sicherheit der uns anvertrauten Daten haben wir interne Verfahren und Empfehlungen entwickelt, um die Weitergabe von Daten an Unbefugte zu verhindern. Wir kontrollieren ihre Leistung und überprüfen ständig ihre Übereinstimmung mit den einschlägigen Rechtsakten – dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten, dem Gesetz über die Bereitstellung elektronischer Dienste sowie allen Arten von Exekutivakten und dem Gemeinschaftsrecht Software, die zum Durchsuchen von Websites verwendet wird, ermöglicht standardmäßig das Platzieren von Cookies auf dem Endgerät des Benutzers. Diese Einstellungen können vom Benutzer so geändert werden, dass die automatische Behandlung von „Cookies“ in den Einstellungen des Webbrowsers blockiert oder über jede Übertragung auf die Geräte des Benutzers informiert wird.

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY MAPMAKER.ONLINE

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania z platformy mapmaker.online, umożliwiającej pracę z danymi przestrzennymi Użytkownikom, którzy złożyli zamówienie usługi udostępnianej w modelu SaaS przez Administratora. Regulamin określa podstawowe kwestie w zakresie świadczonych usług, dodatkowe elementy mogą zostać uzgodnione przez Strony w odrębnych umowach

 

 • 1 Definition
 1. Administrator – GARD – Pracownia Urbanistyczno-Architectoniczna – mgr inż. Bogen. Anna Woźnicka, z siedzibą przy ul. Traktorowa 43 lok. 2, 91-217 Lodz, Adresse korespondencji: ul. Telefoniczna 46 F, 92-016 Łódź, NIP 9471067333, zwana zamiennie Usługodawcą lub GARD.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Administratora.
 3. Usługobiorca – podmiot, który złoży zamówienie na usługę w platformie mapmaker.online
 4. Użytkownik – podmiot korzystający z platformy mapmaker.online
 5. Usługa – dostęp do Aplikacji pod nazwą MapMaker, udostępnianej Użytkownikowi na warunkach określonych przez niniejszy Regulamin.
 6. Okres abonamentu (okres trwania umowy) – po upływie darmowego okresu próbnego, jeśli Usługobiorca wyrazi wolę dalszego korzystania z Aplikacji i zwiąże się z Usługodawcą umową. 
 7. Darmowy okres próbny – okres 14 dni liczony od dnia rejestracji Użytkownika w aplikacji.
 8. Konto użytkownika – indywidualny dostęp danego Użytkownika do Aplikacji, określany przez Login, Hasło, poziom uprawnień́ oraz termin ważności konta, tj. Datum̨, po której dostęp do Aplikacji zostanie danemu Użytkownikowi zablokowany.
 9. Login – stworzone przez Usługobiorcę indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, mające formę adresu e-mail, wykorzystywane przy korzystaniu z Usługi.
 10. Hasło – stworzony przez Usługobiorcę ciąg znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do korzystania z Usługi.
 11. Cennik – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, z którego treścią Użytkownik winien się zapoznać i zaakceptować jego zawartość przed podpisaniem umowy.
 12. Dane osobowe -. SA wszelkie Dane określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych lub RODO, dotyczące Usługobiorcy - w stosunku do danych Osobowych, którego Usługodawca Scherz Verwalter
 13. Prawa autorskie – prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

 

 • 2 Informacje ogólne

Administrator stworzył platformę internetową mapmaker.online, do której przysługują mu wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie. Administrator zamierza świadczyć Usługi w modelu SaaS na rzecz Użytkowników, którzy zawrą z nim Umowę, akceptując jednocześnie niniejszy regulamin. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usługi polegającej na udostępnieniu Usługobiorcom - na okres abonamentu - oprogramowania komputerowego umożliwiającego pracę z danymi przestrzennymi przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej oraz udzielaniu w TYM okresie podstawowej pomocy technicznej dotyczącej korzystania z Tego oprogramowania. Administrator ma dostęp do danych Usługobiorcy podanych podczas rejestracji. Administrator zobowiązuje się do zachowania tych danych w tajemnicy, nie ujawniając ich podmiotom nieuprawnionym.

Korzystanie z Oprogramowania warunkowane jest zaakceptowaniem przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganiem przez Użytkowników obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 • 3 Zasady korzystania z Plattform
 1. Zakres usług
  W zakres Usług świadczonych na rzecz Usługobiorcy przez Administratora wchodzi uruchomienie Systemu w modelu SaaS (Software as a Service) na serwerze Administratora, udzielając Użytkownikom prawa do korzystania z oprogramowania po uiszczeniu opłaty abonamentowej, z zastrzeczeniu opłaty abonamentowej, z zastrzeczeniu opłaty abonamentowej, z zastrzeczeniu opłaty abonamentowej.

W ramach modelu SaaS-Administrator zapewnia:

 • dostęp do funkcjonalności aplikacji
 • aktualizacje do nowych wersji aplikacji
 • zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie incydentów naruszenia bezpieczeństwa przez nieuprawnionych użytkowników
 1. Uzyskanie dostępu do platformy
  Usługobiorca zyskuje dostęp do platformy w momencie założenia konta na okres 14 dni. Dalsze korzystanie z konta możliwe jest po podpisaniu Umowy z Usługodawcą lub przez samodzielne przedłużenie okresu abonamentu w panelu zarządzania kontem.
 2. Poziom dostępności usługi (SLA) oraz planowane wyłączenie usługi.
  Usługodawca gwarantuje poziom dostępności usługi – 99%.
  W powyższym poziomie nie zawierają się zdarzenia uniemożliwiające świadczenie usług, na które Usługodawca nie ma wpływu, to jest wystąpienie zdarzeń siły wyższej, nieprawidłowe parametry techniczne urządzenia, planowątkownika.

W razie konieczności aktualizacji oprogramowania, Usługodawca zaplanuje wyłączenie możliwości jej świadczenia, o czym Użytkownik zostanie zawiadomiony odpowiednio wcześniej. Usługodawca dołoży starań, von planowane wyłączenia odbywały się wyłącznie w porze nocnej (pomiędzy 22.00 a 7.00).

W razie niedotrzymania poziomu dostępności usługi, określonego powyżej, Usługodawca udzieli rabatu Użytkownikowi w wysokości 1 % miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy 1 % spadku dostępności Usługi. Kwota udzielonego rabatu zostanie zwrócona na konto bankowe Użytkownika w terminie 14 dni od udzielenia przez Administratora informacji o kwocie udzielonego rabatu.

 1. Darmowy okres próbny.
  W ciągu 14 dni liczonych od dnia założenia konta w Aplikacji, Użytkownik uzyskuje nieodpłatny dostęp do Aplikacji, podczas którego może przetestować jej funkcjonalność.

Po upływnie okresu próbnego, korzystanie z Aplikacji jest płatne. Użytkownik po upływie okresu próbnego w celu kontynuacji korzystania z aplikacji, powinien przedłużyć Abonament w panelu zarządzania kontem lub podpisać umowę z Administratorem.

Każdy Użytkownik ma prawo do skorzystania z darmowego okresu próbnego tylko raz.

 1. Okres trwania umowy.
  Jeśli Użytkownik, po upływie darmowego okresu próbnego wynoszącego 14 dni, wyrazi wolę dalszego korzystania z aplikacji, zawiera z Usługodawcą umowę na czas określony (1 miesiąc lub 1 rok).
 2. Rozwiązanie umowy.
  Rozwiązanie umowy odbywa się w momencie nie przedłużenia abonamentu przez Użytkownika.
 • 4 Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych osobowych

Usługodawca jest Administratorem danych osobowych jest: GARD – PRACOWNIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA – MGR INŻ. BOGEN. ANNA WOŹNICKA, ul. Wólczańska 55/59, 90-608 Lodz.

Administrator zapewnia ochronę przekazywanych mu przez Użytkowników do przwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, aw szczególności w: ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), oraz RODO.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika lub innej osoby Fizycznej korzystającej z serwisu właściwym orgánom Bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę PRAWNA tylko i wyłącznie, Jeżeli Scherz zgodne z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu udzielonej zgodnie z przepisami ob. 

Administrator Scherz uprawniony tun przetwarzania danych Osobowych wyłącznie w celu świadczenia Usług opisanych niniejszym Regulaminem przez Administratora, w szczególności przechowywania danych Osobowych, ICH zwielokrotniania, udostępniania, modyfikowania, usuwania w systemie, o ile wykonywanie tych czynności Scherz uzasadnione realizacja Umowy.

W ramach realizacji Usługi przwarrzane są następujące dane osobowe Użytkowników:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy Użytkownika
 2. Adresse poczty elektronicznej Użytkownika

Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie zakładania przez niego konta oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.

Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Usługodawcę o zmianie udostępnionych przez siebie danych osobowych. W wypadku braku powiadomienia o zmianie danych osobowych w terminie 3 dni od daty zaistnienia ich zmiany, dotychczasowe dane Użytkownika uważa się za aktualne. 

Administrator oświadcza, że znane mu są wszelkie obowiązki wynikające z Regulacji dotyczących ochrony danych Osobowych, które zobowiązany Scherz wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych oraz, że posiada zasoby niezbędne tun bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych Osobowych. Administrator jest zobowiązany wdrożyć i stosować przy przwarzaniu Danych Osobowych zabezpieczenia przwarzania danych osobowych, w tym środki techniczne i organizacyjne, na poziomie odpowiadającym co najmniej wymogom prawa w tym zakresie.

Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usługi Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów: 

 1. rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tego tytułu,
 2. stwierdzenia czy korzystanie przez Użytkownika z Usługi było zgodne z Regulaminem oraz przepisami prawa i wyjaśnienia okoliczności ewentualnego niedozwolonego korzystania z tej usługi
 • 5 Dane systemowe

Administrator wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z usługi przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają: 

 1. a) dostosowanie usługi do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z usługi,
  b) tworzenie statystyk oglądalności podstron ww. Serwisu.
 • 6 Płatności

Korzystanie z Usług Usługodawcy jest odpłatne. Zasady płatności są określone poniżej.

Opłata z tytułu korzystania z Aplikacji jest pobierana w wysokości określonej w Cenniku Usługodawcy obowiązującym – odpowiednio – w dniu zawarcia umowy lub w dniu przedłużenia umowy. Cennik został zamieszczony na stronie internetowej w zakładce: https://mapmaker.online/oferta/#cennik

Uiszczenie opłaty obejmuje opłatę z tytułu korzystania z opprogramowania oraz opłatę za wsparcie techniczne Usługodawcy.

 • 7 Kopie bezpieczeństwa

Kopie zapasowe danych tworzone są nie rzadziej niż co 48 godzin, archiwizowane w niezależnej Infrastrukturze Serwerowej i utrzymywane przez okres nie krótszy niż 7 dni od dnia utworzenia kopii zapasowej.

 

 • 8 Prawa autoskie

Usługodawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do udostępnianego Użytkownikom opprogramowania, za wyjątkiem tych jego elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (Bibliothek Open Source). Biblioteki zostały załączone do Oprogramowania oraz są rozpowszechniane w ramach Oprogramowania zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Usługodawca udziela Użytkownikom niewyłącznej licencji na korzystanie z opprogramowania Platformy.

 

 • 9 Reklamacje

Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia Usług.

Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy: biurogard@gmail.com

Usługodawca rozpatruje reklamację Usługobiorcy w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Usługobiorcy drogą elektroniczną.

 

 • 10 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej mapmaker.online. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w szczególności, gdy będzie to wymagane aktualizacją lub zmianami w świadczeniu Usługi lub przepisami prawa.

W przypadku zmiany Regulaminu Usługobiorca będzie informowany o wprowadzonej zmianie niezwłocznie, Nie później niż 7 dni Przed wejściem jej w życie, poprzez udostępnienie zaktualizowanej wersji Regulaminu na stronie internetowej mapmaker.online w wersji umożliwiającej jej Zapis na dysku oraz co najmniej poprzez jedną z Trzech metod informowania o zmianach:

 • wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji,
 • wiadomość wewnątrz Aplikacji,
 • informację o konieczności akceptację nowej wersji Regulaminu na etapie przedłużenia ważności konta.

Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od dnia opublikowania go na stronie internetowej mapmaker.online.