Narzędzia rysowania

Usługi sieciowe
Moduły

Podstawowe Narzędzia

Narzędzia pomiarowe
Narzędzia rysowania

Narzędzia geometrii

Funkcje wspólne dla różnych typów geometrii

Funkcje dla warstwy wielokątnej

Funkcje dla warstwy liniowej

Funkcje dla warstwy punktowej

Narzędzia analityczne

Operacje na kolumnach

Operacje na obiektach

Operacje na jednym rekordzie

Tabela atrybutów

Właściwości warstw i grup

Właściwości projektu

Poradniki

Dodawanie punktów

Za pomocą narzędzia dodawania punktu w miejscu kliknięcia przyciskiem myszy na mapie można utworzyć obiekt punktowy.

Aby dodać punkt, przejdź do trybu edycji warstwy punktów wektora, a następnie wybierz opcję punktu z narzędzia edycji w prawym panelu. Wybierz na mapie miejsce, w którym ma się znajdować punkt i kliknij lewym przyciskiem myszy. Punkt został dodany i wyświetlony jako rekord w tabeli atrybutów. Zapisz w lewym górnym rogu tabeli atrybutów, klikając ikonę dyskietki. Zakończyliśmy edycję warstwy. Punkt jest wyświetlany na mapie.

Rysowanie linii

Rysowanie Linii służy do tworzenia linii zdefiniowanych przez kliknięcia myszką.

Aby dodać linię, wejdź w tryb edycji warstwy linii wektorowej, a następnie wybierz opcję linii z narzędzia edycji w prawym panelu. Kliknij mapę, aby utworzyć wierzchołek linii. Kliknij dwukrotnie przyciskiem myszy, aby zakończyć rysowanie. Linia została dodana i wyświetla się jako rekord w tabeli atrybutów. Zapisz w lewym górnym rogu tabeli atrybutów, klikając ikonę dyskietki. Zakończyliśmy edycję warstwy. Linia jest wyświetlana na mapie. 

Poszerz swoją wiedzę

Dodawanie wielokątów

Dodawanie wielokątów służy do tworzenia wielokątów zdefiniowanych przez kliknięcia myszką.

Aby dodać wielokąt, wejdź w tryb edycji warstwy wielokątów wektorowych, a następnie wybierz opcję obszaru z narzędzia edycji w prawym panelu. Kliknij mapę, aby utworzyć wierzchołek wielokąta. Dwukrotne kliknięcie przycisku myszy zakończy rysowanie. Wielokąt został dodany i jest wyświetlany jako rekord w tabeli atrybutów. Zapisz w lewym górnym rogu tabeli atrybutów, klikając ikonę dyskietki. Zakończyliśmy edycję warstwy. Poligon jest wyświetlany na mapie. 

Poszerz swoją wiedzę

Dodawanie kręgów

Dodawanie okręgów służy do tworzenia okrągłych obiektów.

Aby dodać okrąg, wejdź w tryb edycji warstwy wielokątów wektorowych, a następnie wybierz opcję okręgu z narzędzia edycji w prawym panelu. Kliknij mapę, aby utworzyć środek okręgu. Rozmiar koła ustalamy poruszając myszką. Kliknięcie przycisku myszy zakończy rysowanie. Okrąg został dodany i jest wyświetlany jako rekord w tabeli atrybutów. Zapisz w lewym górnym rogu tabeli atrybutów, klikając ikonę dyskietki. Zakończyliśmy edycję warstwy. Na mapie zostanie wyświetlony okrąg.

Rysowanie odręczne

Rysuj dowolny wielokąt tworzy wielokąty, które podążają za kształtem wskaźnika myszy.

Aby swobodnie rysować wielokąt, wejdź w tryb edycji warstwy wielokąta wektorowego, a następnie wybierz opcję rysowania odręcznego z narzędzia edycji w prawym panelu.
Kliknij mapę i przytrzymaj przycisk myszy, aby narysować linię odręczną, a kiedy skończysz, zwolnij przycisk myszy. Obszar został dodany i jest wyświetlany jako rekord w tabeli atrybutów. Zapisz w lewym górnym rogu tabeli atrybutów, klikając ikonę dyskietki. Zakończyliśmy edycję warstwy. Obiekt jest wyświetlany na mapie.

Usuwanie obiektów

Usuwanie wybranych obiektów.

Aby usunąć wybrany obiekt, wejdź w tryb edycji wybranej warstwy wektorowej, a następnie wybierz obiekty, które chcesz usunąć w tabeli atrybutów. Jeśli przytrzymamy klawisz Ctrl, możemy wybrać więcej niż jeden obiekt. Po zaznaczeniu obiektów, które chcemy usunąć, kliknij opcję usuń wybrane obiekty z narzędzia edycji w prawym panelu. Potwierdzamy usunięcie. Wybrane obiekty zostały usunięte z tabeli atrybutów i mapy. Zakończyliśmy edycję warstwy.

Przesuń obiekt

Przenieś obiekt przesuwa wybrany obiekt w wybrane miejsce na mapie.

Aby przesunąć obiekt, wejdź w tryb edycji wybranej warstwy wektorowej. Wybieramy opcję przenoszenia obiektów z narzędzia edycyjnego w prawym panelu. Klawiszem Shift zaznaczamy obiekt lub obiekty, które chcemy przenieść. Kliknij mapę i przytrzymaj przycisk myszy, aby się poruszać, a kiedy skończysz, zwolnij przycisk myszy. Zapisz w lewym górnym rogu tabeli atrybutów, klikając ikonę dyskietki. Zakończyliśmy edycję warstwy. Obiekt został przeniesiony.

Przyciągnij do warstwy

Dzięki temu unikniemy „dziur” pomiędzy kolejnymi obiektami (np. gminami), które powinny ze sobą sąsiadować. Precyzyjne przyciągnięcie dwóch obiektów na warstwie jest prawie niemożliwe bez wcześniejszego włączenia przyciągania.

Aby włączyć opcje przyciągania, wejdź w tryb edycji dowolnej warstwy wektorowej, a następnie wybierz opcję przyciągania do warstwy z narzędzia edycji w prawym panelu. Wybieramy warstwę, którą chcemy przyciągnąć i wchodzimy w zakres przyciągania. Ratujemy. Kiedy zaczynamy rysować nowy obiekt, przyciąga nas wybrana warstwa.

Złącz geometrię

Łączenie geometrii łączy geometrię wielu rekordów w jeden rekord.

Aby połączyć geometrię, wybierz opcję łączenia geometrii z narzędzia edycji w prawym panelu. Geometria zostanie połączona dla wszystkich rekordów w warstwie. Wybieramy warstwę do połączenia z geometrią. Nazywamy nową warstwę i potwierdzamy. Warstwa została dodana.

Kopiowanie danych

Kopiowanie danych z innej warstwy

Aby skopiować dane z innej warstwy, wybierz warstwę, do której chcesz skopiować dane z innej warstwy w drzewie warstw. Następnie wybierz opcję skopiuj dane z innej warstwy z narzędzia do edycji w prawym okienku. Wybieramy warstwę, z której chcemy skopiować dane. Jeśli zależy nam tylko na geometrii, zaznacz tę opcję. Domyślnie kopiujemy dane zawarte w tabeli atrybutów wraz z geometrią obiektu. Możemy wybrać tylko ten sam rodzaj warstwy. Pomyślne kopiowanie.

Walidacja warstwy

Sprawdza, czy aktualnie edytowana warstwa jest prawidłowa

Aby skorzystać z funkcji „Weryfikacja warstwy”, należy najpierw rozpocząć edycję żądanej warstwy. Po wejściu w tryb edycji przejdź do zakładki „Edytuj” (ikona ołówka), gdzie znajdziesz narzędzie „Weryfikacja warstwy”.

Po kliknięciu narzędzia pojawi się okno z informacją, czy aktualna warstwa i jej obiekty (wiersze) są prawidłowe.

Jak to działa?

Metoda ta sprawdza, czy parametry warstw (i ich obiektów) są zgodne z regułami OGC.

Przeczytaj więcej na ten temat na: https://postgis.net/docs/ST_IsValid.html